مدیرعامل : 0025 711 -0917

گروه معماری آب و خاک سازان همواره به دنبال جستجو و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و خلق فرصت های نوین و به روز اقتصادی در صنعت حرفه ای و تخصصی ساختمان بوده است.

مدیران این گروه با نگاهی دقیق ، موشکافانه و تخصصی به حوزه صنعت ساختمان و با آشنایی به تکنیک و استراتژی های مفید ، کارآمد و به روز در این حوزه تلاش بر این دارند تا با شناخت و آنالیز شرایط موجود این صنعت و طرح ریزی و اجرای راه حل های اقتصادی ، مفید و کارآمد گامی جدید و پیشرو در این زمینه بردارند.

به همین منظور این گروه با نگاهی بنیادین به مسئله سبک زندگی و تاثیر کیفیت فضای تجاری، اداری و مسکونی بر شیوه زندگی تلاش دارد گونه از معماری را به مشتریان خود عرضه دارد که علاوه بر تامین فضایی برای جاری شدن شیوه زندگی مدرن درخور شهروندان امروزی ، از ریشه ها و زمینه های فرهنگی و جغرافیایی خود نیز به دور نباشد.